เข้าไปดูห้องควบคุมเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ดูได้รอบทิศทาง)


http://www.pbs.org/wgbh/nova/tech/nuclear-control-room.html