การทดลอง Balancing Act สมดุลบนคาน

Balancing Act Screenshot


Play with objects on a teeter totter to learn about balance. Test what you've learned by trying the Balance Challenge game


คลิกค่ะ


ถ้าทดลองไม่ได้ ให้ Download Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ที่เครื่องของท่านก่อนครับ


PhET Logo

Physics Education Technology - University of Colorado, Boulder