ทดลองหมุนรูปทรงปริซึม

 

 

คลิกค่ะ

 

 

 

 

รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าตัด (ฐาน) ทั้งสองเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการและอยู่ในระนาบที่ขนานกัน มีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน เรียกว่า ปริซึม
 

 

ตัวอย่างปริซึม
 

 

ปริซึมสามเหลี่ยม
ปริซึมสี่เหลี่ยม
ปริซึมห้าเหลี่ยม
ปริซึมหกเหลี่ยม

ส่วนต่างๆ ของปริซึมที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม


ปริซึมที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ เส้นขอบ ( edge ) จุดยอด ( vertex ) หน้า ( face ) และฐาน ( base )ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือปริซึมที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 

 

เมื่อพิจารณาส่วนประกอบของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก จะพบความสัมพันธ์ ดังนี้

 


V + F - E = 2

 


เมื่อ V แทน จำนวนจุดยอด
  F แทน จำนวนหน้า
  E แทน จำนวนเส้นขอบ

ซึ่งความสัมพันธ์นี้เป็นจริงทุกกรณีสำหรับปริซึมที่ทุกหน้าเป็นรูปหลายเหลี่ยม เรียกความสัมพันธ์นี้ว่า Euler's Formula