การทดลองการฟุ้งกระจายของโมเลกุล (Effusion)

 

 

 

 

คลิกค่ะ

 

คลิกเลือกโมเลกุล ออกซิเจน หรือไฮโดรเจนอย่างใดอย่างหนึ่ง และคลิกปุ่ม Start สังเกตุการไหลหรือการฟุ้งกระจายของโมเลกุล โดยการนับจำนวนโมเลกุล