การทดลองเรื่อง มานอมิเตอร์ (Manometer)

 

 

คลิกค่ะ

 

ปรับแรงดันในแต่ละข้าง และเปิดวาวล์ สังเกตระดับของของเหลวในหลอดรูปตัวยู
แมนอมิเตอร์ (เครื่องมือวัความดันที่มีลักษณะเป็นหลอดแก้วรูปตัวยู (U tube)