คำถาม วัสดุชนิดใดนำมาสร้างหลอดไฟจำลอง

     อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย  1. แบตเตอรี่   2. สายไฟ  3. โหลแก้ว  4.  ถ้วยกระเบื้อง  5. วัสดุ 3 ชนิด คือ  แท่งคาร์บอน   แท่งแก้ว   และลวดอลูมิเนียม  ทดลองทำหลอดไฟกัน  คลิกครับ

   เฉลย คลิกครับ