ทำอย่างไรจึงจะเกิดไฟเต้นระบำในขวดได้

บอกใบ้ไว้หน่อย เกี่ยวข้องกับเอทานอล คลิกครับ

เฉลย คลิกครับ