สั่งเส้นเชือกให้ขาด (ความเฉื่อย)

    ดึงฆ้อนที่ผูกเชือกไว้ด้านบนและด้านล่าง  เราสามารถควบคุมจะให้เชือกด้านบนหรือด้านล่างขาดก็ได้ โดยอาศัย ความเฉื่อยของวัตถุ  คลิกครับ