ขั้วโลกใต้หนาวกว่าขั้วโลกเหนือ

    ขั้วโลกใต้มีอุณหภูมิเฉลี่ย -30 ถึง  -60 องศาเซลเซียส   ในขณะที่ขั้ว
โลกเหนือมีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่าน  อุณหภูมิโดยเฉลี่ยจึงสูงกว่า    คลิกครับ