ศาสตราจารย์เกีรติคุณ ดร. ณัฐ ภมรประวัติ


นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2536 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ศึกษาพยาธิวิทยาของโรคพยาธิใบไม้ในตับจ นสุรปได้ว่า สาเหตุของการเกิดระเร็งท่อน้ำดี ซึ่งพบกันมากในผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ในตับ อาจมาจากการที่สารก่อมะเร็ง ที่อยู่ในอาหารไปกระตุ้นเซลล์ของระบบท่อน้ำดี ซึ่งถูกรบกวนจากพยาธิใบไม้เป็นเวลานานๆ และได้ศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในด้านอิมมิวโน พยาธิวิทยาของโรคไข้เลือดออกในเด็ก ซึ่งได้ผลงานที่มีศักยภาพในการนำไปประยุกต์ ใช้ในการรักษาผู้ป่วย และการป้องกันโรคได้ในอนาคต.