ฟิสิกส์ซัมมารี่ PHYSICS SUMMARY ของสำนักพิมพ์ พีบีซี จำกัด

สารบัญ

เนื้อเรื่อง

หน้า
สรุปกลศาสตร์ 5
  การเคลื่อนที่ 6
  มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ 10
  แรง และสภาพสมดุล 10
  การเคลื่อนที่บนถนนทางโค้ง 11
  งานและพลังงาน 13
  การดลและโมเมนตัม 14
  สมบัติของก๊าซและทฤษฎีจลน์ของก๊าซ 17
  สมบัติของเหลวและของแข็ง 21
  โจทย์ตัวอย่างกลศาสตร์ 29
สรุปคลื่น 51
  คลื่น 51
  เสียง 57
  แสง 60
  โจทย์ต้วอย่างคลื่น เสียง แสง 67
สรุปไฟฟ้า 83
  ไฟฟ้าสถิต 83
  ไฟฟ้ากระแส 84
  แม่เหล็ก-ไฟฟ้า 86
  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 89
  โจทย์ตัวอย่างไฟฟ้า 91
สรุปโมเดอร์นฟิสิกส์ 115
  อะตอมและอิเล็กตรอน 115
  โครงสร้างอะตอม 115
  กัมมันตภาพรังสี 117
  นิวเคลียส 118
  โจทย์ตัวอย่างโมเดอร์นฟิสิกส์ 119

 

หน้า 2

หน้า 3

หน้า 4

หน้า 5

หน้า 6

หน้า 7

หน้า 8

หน้า 9

หน้า 10

หน้า 11

หน้า 12

หน้า 13

หน้า 14

หน้า 15

หน้า 16

หน้า 17

หน้า 18

หน้า 19

หน้า 20

หน้า 21

หน้า 22

หน้า 23

หน้า 24

หน้า 25

หน้า 26

หน้า 27

หน้า 28

หน้า 29

หน้า 30

หน้า 31

หน้า 32

หน้า 33

หน้า 34

หน้า 35

หน้า 36

หน้า 37

หน้า 38

หน้า 39

หน้า 40

หน้า 41

หน้า 42

หน้า 43

หน้า 44

หน้า 45

หน้า 46

หน้า 47

หน้า 48

หน้า 49

หน้า 50

หน้า 51

หน้า 52

หน้า 53

หน้า 54

หน้า 55

หน้า 56

หน้า 57

หน้า 58

หน้า 59

หน้า 60

หน้า 61

หน้า 62

หน้า 63

หน้า 64

หน้า 65

หน้า 66

หน้า 67

หน้า 68

หน้า 69

หน้า 70

หน้า 71

หน้า 72

หน้า 73

หน้า 74

หน้า 75

หน้า 76

หน้า 77

หน้า 78

หน้า 79

หน้า 80

หน้า 81

หน้า 82

หน้า 83

หน้า 84

หน้า 85

หน้า 86

หน้า 87

หน้า 88

หน้า 89

หน้า 90

หน้า 91

หน้า 92

หน้า 93

หน้า 94

หน้า 95

หน้า 96

หน้า 97

หน้า 98

หน้า 99

หน้า 100

หน้า 101

หน้า 102

หน้า 103

หน้า 104

หน้า 105

หน้า 106

หน้า 107

หน้า 108

หน้า 109

หน้า 110

หน้า 111

หน้า 112

หน้า 113

หน้า 114

หน้า 115

หน้า 116

หน้า 117

หน้า 118

หน้า 119

หน้า 120

หน้า 121

หน้า 122

หน้า 123

หน้า 124

หน้า 125

หน้า 126

หน้า 127

หน้า 128

หน้า 129

หน้า 130

หน้า 131

หน้า 132

หน้า 133

หน้า 134

หน้า 135

หน้า 136

หน้า 137