จับไข่ใส่ขวด

ขวดดูดไข่

     ปากขวดเล็กกว่าขนาดของไข่  แต่ไข่ถูกดูดลงไปในขวดได้  ขนาด  890  kB  คลิกค่ะ