นาฬิกาโลก

คลิกครับ

     ท่านจะได้ทราบจำนวนประชากรของโลก การเกิด การตาย  การทำแท้ง การสูญพันธ์  การติดเชื้อเอดส์ และอื่นๆ จากนาฬิกาโลกอันนี้