หม้อแปลงไฟฟ้า


    สวมขดลวดขาเข้า(ปฐมภูมิ) บนแท่งแกนเหล็กข้างหนึ่ง ของแท่งแกนเหล็ก 2 ข้างรูปเกือกม้า  อีกข้างสวมเข้ากับขดลวดขาออก (ทุติยภูมิ)  เมื่อเปิดไฟฟ้าเข้าขดลวดปฐมภูมิ ขดลวดฝั่งขาออกจะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้น  มากหรือน้อยขึ้นกับจำนวนรอบของขดลวด คลิกครับ หม้อแปลงไฟฟ้า
 

diagrammatic of transformer

หม้อแปลงไฟฟ้า
 

     เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับแปลงค่าแรงดันไฟฟ้าสลับให้มีค่าแรงดันไฟฟ้าสลับให้มีค่าสูงต่ำได้ตามต้องการ

คลิกเข้าสู่การทดลอง