การเรียนการสอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เรื่อง น้ำท่วมกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

 หน้าที่


เปรียบเทียบการไหลของน้ำกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

แม่น้ำ

พื้นที่ซับน้ำ

การเกิดน้ำท่วม

    เกิดจากพื้นที่ซับน้ำ เต็ม และคายน้ำที่ซับออกมา อย่างรุนแรง