ความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

 

คลิกค่ะ 

คลิกค่ะ

   แสดงการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ไฟฟ้าเมื่อเราไล่วงจรจากจุด ในทิศตามเข็มนาฬิกา