โฟโทนิกส์มหัศจรรย์แห่งแสง

 โฟโทนิกส์มหัศจรรย์แห่งแสง

โดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทฺธิ์เดชขจร

สารบัญ

บทที่

เรื่อง

หน้า

1

แรงสัมผัสกับโฟโทนิกส์

17
2 แสงกับนาโนเทคโนโลยี 21
3 จากอิเล็กตรอนสู่แสง 25
4 ชั้นวรรณะของเลเซอร์ 31
5 "แสงหักเห" พิสูจน์คนและความสวยงาม 36
6 ของหวานๆกับแสง 44
7 ปรับระดับสายตาด้วยแสงหักเห 49
8 โฟโทนิกส์กับการสะท้อนของแสง 55
9 หนึ่งบวกหนึ่งไม่เท่ากับสองเสมอไป 61
10 เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยฮอโลแกรม 67
11 หน่วยความจำสามมิติ 73
12 แสงสั่น...สังเกตอย่างไร 78
13 หมุนแสงด้วยผลึกเหลว 84
14 ทำอย่างไรเมื่อแสงเลี้ยวเบน 89
15 ถอดรหัสสิ่งเจือปนด้วยแสง 95
16 ฟ้าใส เมฆขาว ทะเลสวย 100
17 รูปร่างลำแสงสำคัญไฉน 106
18 ลายเส้นธรรมดาที่ไม่ธรรมดา 112
19 จัดการกับวัตถุขนาดเล็กด้วยแสง 118
20 จับอะตอมด้วยแสง 123
21 รับภาพด้วยอะไรดี... CMOS หรือ CCD 129
22 โฟโทนิกส์คอมพิวเตอร์ 137
  ภาคผนวก  
  โฟโทนิกส์ในต่างแดน 142
  โฟโตนิกส์ไทย 147
  รู้จักผู้เขียน 151

 

หน้า 2

หน้า 3

หน้า 4

หน้า 5

หน้า 6

หน้า 7

หน้า 8

หน้า 9

หน้า 10

หน้า 11

หน้า 12

หน้า 13

หน้า 14

หน้า 15

หน้า 16

หน้า 17

หน้า 18

หน้า 19

หน้า 20

หน้า 21

หน้า 22

หน้า 23

หน้า 24

หน้า 25

หน้า 26

หน้า 27

หน้า 28

หน้า 29

หน้า 30

หน้า 31

หน้า 32

หน้า 33

หน้า 34

หน้า 35

หน้า 36

หน้า 37

หน้า 38

หน้า 39

หน้า 40

หน้า 41

หน้า 42

หน้า 43

หน้า 44

หน้า 45

หน้า 46

หน้า 47

หน้า 48

หน้า 49

หน้า 50

หน้า 51

หน้า 52

หน้า 53

หน้า 54

หน้า 55

หน้า 56

หน้า 57

หน้า 58

หน้า 59

หน้า 60

หน้า 61

หน้า 62

หน้า 63

หน้า 64

หน้า 65

หน้า 66

หน้า 67

หน้า 68

หน้า 69

หน้า 70

หน้า 71

หน้า 72

หน้า 73

หน้า 74

หน้า 75

หน้า 76

หน้า 77

หน้า 78

หน้า 79

หน้า 80

หน้า 81

หน้า 82

หน้า 83

หน้า 84

หน้า 85

หน้า 86

หน้า 87

หน้า 88

หน้า 89

หน้า 90

หน้า 91

หน้า 92

หน้า 93

หน้า 94

หน้า 95

หน้า 96

หน้า 97

หน้า 98

หน้า 99

หน้า 100

หน้า 101

หน้า 102

หน้า 103

หน้า 104

หน้า 105

หน้า 106

หน้า 107

หน้า 108

หน้า 109

หน้า 110

หน้า 111

หน้า 112

หน้า 113

หน้า 114

หน้า 115

หน้า 116

หน้า 117

หน้า 118

หน้า 119

หน้า 120

หน้า 121

หน้า 122

หน้า 123

หน้า 124

หน้า 125

หน้า 126

หน้า 127

หน้า 128

หน้า 129

หน้า 130

หน้า 131

หน้า 132

หน้า 133

หน้า 134

หน้า 135

หน้า 136

หน้า 137

หน้า 138

หน้า 139

หน้า 140

หน้า 141

หน้า 142

หน้า 143

หน้า 144

หน้า 145

หน้า 146

หน้า 147

หน้า 148

หน้า 149

หน้า 150

หน้า 151

หน้า 152

หน้า 153

.