กลกระดาษ

      ำให้กระดาษขนาด A4  แผ่นมีมากกว่า หน้า โดยเทคนิควิธีการพับกระดาษ คลิกครับ   download  จากฟิสิกส์ราชมงคล