spectrum

คลิกดูภาพเคลื่อนไหวครับ

 

การทดลองเรื่อง spectrum  คลิกครับ

การทดลอง

1.   กดที่อะตอมของไฮโดรเจน (H)   กดปุ่ม absorption   สเก็ตรูป  spectrum   และกดปุ่ม  Emission 

            2.  กดอะตอมธาตุใดก็ได้ด้วยตนเอง 2 ธาตุ  สเก็ตรูป  spectrum  ช่วง  absorption   และ Emiision  ออกมา

 

แผนภาพแสดงสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ถ้าทดลองไม่ได้ ให้ Download  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล   ที่เครื่องของท่านก่อนครับ