การขับถ่าย (Excretion) และ การรักษาสมดุลของร่างกาย (Homeostasis)

    สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวพวกโพรทิสต์ขนาดเล็ก ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นน้ำ ของเสียต่างๆที่เกิดจากเมแทบอลิซึม ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนีย จะแพร่ออกจากเยื่อหุ้มเซลล์ออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรง สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวพวกโพรโทรซัวจะมี ออร์แกเนลล์พิเศษ เรียกว่า คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล (contractile vacuole)  คลิกครับ