พืชต้องการน้ำเพื่อไปหล่อเลี้ยง

        อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย  1. ดอกไม้สีขาว   2. สีผสมอาหาร  3. บีกเกอร์   เริ่มต้นผสมสีกับน้ำ     แช่ก้านของดอกไม้ลงในน้ำผสมสี   รอสัก 1 วัน  สีของดอกไม้จะเปลี่ยนไป   คลิกครับ