แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง

       ทดลองเรื่องแรงสู๋ศูนย์กลาง    โดยการเหวี่ยงถังใส่น้ำที่บรรจุน้ำจนเต็ม  น้ำไม่ตกลงมา คลิกครับ