เทน้ำจากขวดอย่างรวดเร็ว

      ให้เทน้ำออกให้หมดภายในเวลา 5 วินาที  ท่านเพียงแต่ใส่หลอดเข้าไปในขวด และช่วยเป่า น้ำจะพุ่งออกจากขวดด้วยความเร็วที่น่าตกใจ  (อาศํยหลักแรงดันของอากาศ)  คลิกครับ