สายน้ำโค้งงอ

      ใช้ไฟฟ้าสถิต เบี่ยงเบนทิศทางการไหลของน้ำ คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล