แผนภาพของแรงที่กระทำกับมวล

ภาพทางฟิสิกส์

แผนภาพของแรงที่กระทำกับมวล

และใช้แรงในแนวระดับลากมวลไปบนโต๊ะ

คลิกค่ะ  


ภาพทางฟิสิกส์ 2

แผนภาพของแรงที่กระทำกับมวล

สำหรับกล่อง 2 กล่องที่วางอยู่ในระนาบ 

คลิกค่ะ  


ภาพทางฟิสิกส์ 3

แผนภาพของแรงที่กระทำกับมวล  

สำหรับมวลที่อยู่ในแนวดิ่ง

คลิกค่ะ  


ภาพทางฟิสิกส์ 4

แผนภาพของแรงที่กระทำกับมวล

สองก้อน ก้อนที่หนึ่งอยู่ในแนวดิ่ง ก้อนที่สองอยู่ในแนวระดับ

ต่อกันอยู่ในเส้นเชือกและคล้องผ่านรอก

คลิกค่ะ  


ภาพทางฟิสิกส์ 5

คลิกค่ะ  

ถ้ามองภาพเคลื่อนไหวไม่เห็นให้คลิกที่นี่โลโก้ Adobe Flash Player  

เพื่อ Install Adobe Flash Player