Instruments and Measurements (อุปกรณ์การวัด) โดย อาจารย์ ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์

Introduction to Electrical

Instruments and Measurements

    ขั้นตอนพื้นฐาน เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และควบคุมระบบ  การกำหนดตัวเลขให้กับคุณสมบัติของวัตถุหรือเหตุการณ์ เช่น การวัดความยาวของวัตถุ การวัดความต้านทานไฟฟ้า  การเปรียบเทียบกับมาตรฐาน โดยที่มาตรฐานจะเป็นตัวแทนของหน่วยของการวัดที่ใช้ และค่าตัวเลขที่ได้จากการวัดจะเป็นการแสดงอัตราส่วนของวัตถุที่วัดกับมาตรฐาน    คลิกค่ะ  


ระบบหน่วยและมาตรฐานของการวัด

System of Units & Standard of Measurements

      ปริมาณที่กำหนดไว้คงที่ เพื่อใช้ในการคำนวณ (การวัด) ค่าปริมาณที่ยังไม่ทราบค่า   ค่าที่จากการวัด จะเป็น จำนวนเท่า (times)ของปริมาณหน่วย  ระบบหน่วยวัดต้องถูกต้อง เชื่อถือได้ และใช้สะดวก  คลิกค่ะ 


ความถูกต้อง ความเที่ยงตรง

และความผิดพลาดของการวัด

    ในการวัด โดยปกติจะมีความแตกต่างระหว่างค่าที่วัดได้กับค่าจริงเสมอ ไม่ว่าเครื่องวัดที่ใช้ จะมีความถูกต้องแม่นยำเพียงไร

 คลิกค่ะ