สมดุลของกระแส
 

คลิกเข้าสู่การทดลองครับ

  Adobe Shockwave Player

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ให้ Download Adobe Shockwave Player  Adobe Shockwave Player  มา Setup  ที่เครื่องของท่านก่อนครับ