การปฏิวัติอุตสาหกรรม

ครูอารีพันธุ์ วันชัย

     การปฏิวัติอุตสาหกรรม หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง วิธีการและระบบการผลิตจากการใช้แรงงานคน และสัตว์รวมทั้งพลังงานตามธรรมชาติ มาเป็นการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลแบบง่ายๆ จนถึงแบบสลับซับซ้อน ทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพรวดเร็วขึ้น  คลิกค่ะ