ภาพลวงตา มองต่างมุม
มองต่างมุม

 มองต่างมุม
 
ห้องลวงตา


    มองรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ที่เกิดจากการลากเส้นบนกำแพงต่างระดับ คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล


ภาพลวงตา มองต่างมุม

    มองภาพลายเส้นรถยนต์  ที่เกิดจากการลากเส้นบนกำแพงต่างระดับคลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล


ห้องลวงตา

    มองภาพเส้นกากบาท ที่เกิดจากการลากเส้นบนกำแพงต่างระดับ คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล