แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม
1.   จงหาความถี่ของแสง IR ที่มีความยาวคลื่น 1.25 x 103 nm

(เฉลย)

2.   จงเปลี่ยน 8.6 x 1013 เป็นหน่วยนาโนเมตร และ 566 nm ไปเป็น hertz

(เฉลย)

3.   จงหาความถี่ของแสงที่มีความยาวคลื่นเท่ากับ 456 nm

(เฉลย)

4.   จงหาความยาวคลื่นในหน่วยนาโนเมตรของคลื่นวิทยุที่ความถี่ 2.20 x 109 Hz

(เฉลย)

5.   โฟตอนมีความยาวคลื่น 624 นาโนเมตร ให้คำนวณหาพลังงานของโฟตอนในหน่วย J

(เฉลย)

มีต่อครับ