สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

    นิยามสนามแม่เหล็ก  แรงแม่เหล็ก  หน่วยของสนามแม่เหล็ก  Hall effect  การเคลื่อนที่หมุนเป็นเกลียวของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก  แสง Aurora   ไซโคลตรอน  และ Magnetic  Dipole  ฯลฯ  คลิกค่ะ