แม่เหล็ก และสนามแม่เหล็ก

  • แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

  • การเคลื่อนที่ของอนุภาคประจุ ( Charge Particle) ในสนามแม่เหล้กสม่ำเสมอ ( A Uniform magnetic field)

คลิกค่ะ