โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

http://highland.trf.or.th/
GIS1.htm