นิเวศวิทยาเบื้องต้น
การวัดความหนาแน่นสัมพัทธ์
- การวางกับดัก
- การนับจำนวนก้อนมูลสัตว์
- การวัดความถี่ของการส่งเสียง
- วัดจากปริมาณสิ่งที่สัตว์ทำขึ้น
- วัดจากแบบสอบถาม
- วัดจากการขึ้นปกคลุม
- วัดจากอัตราการบริโภค

   คลิกค่ะ