ลักษณะทางพันธุกรรม
เอ็นเอเป็นกรดนิวคลีอิกส่วนใหญ่มักจะปรากฏในโครโมโซม
  • ปริมาณของดีเอ็นเอในเซลล์ร่างกายจะเป็น 2 เท่าของปริมาณดีเอ็นเอในเซลล์สืบพันธุ์

  • ดีเอ็นเอในเซลล์เนื้อเยื่อต่าง ๆ  ของสิ่งมีชีวิตหนึ่งจะมีปริมาณเท่ากันและคงที่

  • สัตว์หรือพืชต่างชนิดกัน มักจะมีปริมาณดีเอ็นเอต่างกัน

  • ข้อมูลพันธุกรรมในดีเอ็นเอสามารถถ่ายทอดได้

  •     คลิกค่ะ