ฟิสิกส์และปริมาณทางฟิสิกส์ 1
     ฟิสิกส์กับการประยุกต์ด้านต่างๆ แบบจำลอง ทฤษฎีและกฎ การทดลอง หน่วยพื้นฐาน หน่วยอนุพันธ์ การวิเคราะห์หน่วย การแปลงหน่วย ประเภทของปริมาณทางฟิสิกส์ คุณสมบัติเบื้องต้นของเวกเตอร์ การวัดในทางการแพทย์

 

คลิกค่ะ