ลาวาในน้ำมัน
  

      อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย 1. น้ำ  2. น้ำมัน  3. ยาลดกรด  ทดลองทำกันได้แล้ว  คลิกค่ะ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล