จรวดกลักฟิล์ม
  

       อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย 1. Syringe   2. กลักฟิลม์  3. จรวด  4. ยาลดกรด  5. น้ำเปล่า  เริ่มยิงกันได้เลย   คลิกค่ะ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล