ส่วนประกอบของเวกเตอร์

Components of a Vector

  คลิกค่ะ

ทดลองไม่ได้ให้ setup  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล  ก่อนครับ