สามเหลี่ยมทรงกลม

Spherical Triangle

180° < a+b+g < 540°


0° < a+b+c < 360°

    คลิกค่ะ

ทดลองไม่ได้ให้ setup  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล  ก่อนครับ