ความชันของเส้นสัมผัสกราฟ

Slope of a Secant / Tangent Line

คลิกค่ะ

ทดลองไม่ได้ให้ setup  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล  ก่อนครับ