อนุพันธ์ลำดับหนึ่งและสองของฟังก์ชัน

First and Second Derivative of a Function

   ท่านสามารวาดกราฟต่างๆจากฟังก์ชัน  พร้อมกับหาอนุพันธ์ลำดับหนึ่งและสอง  คลิกค่ะ  

ทดลองไม่ได้ให้ setup  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล  ก่อนครับ