มุมของวงกลมใน Trigonometric

คลิกค่ะ 

ถ้าไม่เห็นต้อง setup Download จากฟิสิกส์ราชมงคล    ก่อนครับ