ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์
  เมื่อมีการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างผู้ฟังและแหล่งกำเนิดเสียง จะทำให้ผู้ฟังได้ยินเสียงที่มีความถี่ต่างไปจากความถี่ที่แหล่งกำเนิดส่งออกมา ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ (Doppler effect)

   ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่เข้าหาผู้ฟัง หน้าคลื่นจะกระทบหูผู้ฟังเร็วขึ้น ผู้ฟังจะได้ยินเสียงมีความถี่สูงขึ้น เพราะเสียงมีความยาวคลื่นสั้นลง

คลิกเข้าไปทดลองค่ะ   
ทดลองไม่ได้ให้ setup 
Download จากฟิสิกส์ราชมงคล  ก่อนครับ