ความไม่สมบูรณ์ของผลึก

บทที่ 4

ความไม่สมบูรณ์ของผลึก

    ความไม่สมบูรณ์แบบจุด ( Point defect)  การเข้าไปอยู่ในช่องว่างเสียเอง , Frenkel defect ,  Schottky defect , Edge dislocation , Screw dislocation , ขนาดของเกรน  คลิกค่ะ