โครงสร้างอะตอม

บทที่ 2

โครงสร้างอะตอม

     Demokritos   ,   John Dalton  , การค้นพบอิเล็กตรอน  ทฤษฎีควอนตัม  การแผ่รังสีของวัตถุดำ   Photoelectric effect , สเปกตรัมของไฮโดรเจน  รัศมีของอิเล็กตรอน  กลศาสตร์คลื่น  การจัดเรียงตัวของอิเล็กครอน  คลิกค่ะ