ความหมายของฮาร์ดแวร์

   เป็นอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นที่เราสามารถ จับต้อง มองเห็นและสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรม  คลิกค่ะ