คณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์

 

1

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

2

เรียนรู้ Mathematica จากตัวอย่าง

3

เรียนรู้ภาษา C++ แบบเชิงโครงสร้าง

 รศ. วัชระ รอดสัมฤทธิ์