วิธีทดลองการเกิดสเปกตรัมของธาตุ (Emission Spectroscopy)