รางวัลโนเบล (Nobel Prize) สาขาฟิสิกส์ ในปี ค.ศ.1922

Niels Henrik David Bohr

Denmark
Copenhagen University
Copenhagen, Denmark
มีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ.1885 - 1962